It’s Even Easier with Traveloka App

Download now and enjoy special discounts of up to 25% for your travel & lifestyle needs.
จาก
จาก
An icon button
ไป
ไป
วันออกเดินทาง
วันออกเดินทาง
ไป-กลับ?
วันเดินทางกลับ
วันเดินทางกลับ
ผู้โดยสาร
ผู้โดยสาร
ชั้นโดยสาร
Change Me
ค้นหา
ตั๋วเครื่องบินไป Mae Hong Son (HGN)
<b>ข้อมูลทั่วไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน</b>

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son) เป็นจังหวัดชายแดนอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 928 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 12,687 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับพม่า ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดตาก ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันตกติดต่อกับพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน และยังคงเป็นป่าไม้ตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีทิวเขาเรียงตามแนวทิศเหนือจรดใต้ขนานกัน มีทิวเขาที่สำคัญ คือ ทิวเขาแดนลาว อยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัด เป็นแนวแบ่งเขตแดนไทยกับพม่า และทิวเขาถนนธงชัย ซึ่งประกอบด้วยทิวเขาเรียงกัน 3 แนว คือ ทิวเขาถนนธงชัยตะวันตก เป็นแนวเขตแดนไทย – พม่า ทิวเขาถนนธงชัยกลางอยู่ระหว่างแม่น้ำยวมและแม่น้ำแม่แจ่ม และทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดเชียงใหม่ ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาแม่ยะ อยู่บริเวณทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดในเขตอำเภอปาย พื้นที่ราบที่มีจำกัดเพียงร้อยละ 2.6 ของพื้นที่จังหวัด บริเวณอำเภอแม่สะเรียง บริเวณอำเภอขุนยวมและบริเวณอำเภอปาย หากใครที่ไม่อยากนั่งรถให้เมื่อย หรือวนขึ้นเขาจนเวียนหัว แนะนำจองตั๋วเครื่องบินไปแม่ฮ่องสอนกันได้เลย 

แม่ฮ่องสอน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้ในถ้ำแถบอำเภอปางมะผ้า พบเมล็ดพืชที่ใช้เป็นอาหาร เช่น เมล็ดน้ำเต้า แตงกวา ถั่วฝักยาว ข้าวเปลือก โครงกระดูกมนุษย์โบราณในโลงผีแมน ลูกปัด เมล็ดข้าว เศษภาชนะดินเผา และขวานหิน นักโบราณคดีได้ศึกษาว่าเป็นมนุษย์ยุคหิน (7,000-4,500 ปี) สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองแม่ฮ่องสอนเดิมเป็นชุมชนบ้านป่า เป็นเพียงทางผ่านของกองทัพพม่า ที่เดินทัพไปยังกรุงศรีอยุธยาหรือหัวเมืองฝ่ายเหนือของไทยมีชาวไทใหญ่บางส่วนจากชายแดนพม่าอพยพเข้ามาทำมาหากิน ทำไร่ทำสวนเป็นบางฤดูกาล ในปี พ.ศ. 2374 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3 พระเจ้ามโหตรประเทศราชาธิบดี เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ มีบัญชาให้เจ้าแก้วมาเมืองออกไปจับช้างป่ามาใช้งาน เจ้าแก้วเมืองมายกไพร่พลข้ามภูเขามาทางตะวันตกของเชียงใหม่ ซึ่งมีช้างป่าชุกชุม เมื่อคล้องช้างได้เป็นจำนวนเพียงพอแล้ว จึงพากันเดินทางต่อไปถึงชุมชนบ้านป่าแห่งหนึ่ง มีทำเลดีมีร่องธารน้ำและที่ราบ เหมาะแก่การฝึกช้างป่า จึงหยุดไพร่พลตั้งบ้านเรือนขึ้นที่นี่ และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “แม่ร่องสอน” หมายถึงที่มีร่องน้ำฝึกช้าง ต่อมา ได้เพี้ยนเป็น “แม่ฮ่องสอน”  ถึงปี พ.ศ. 2417 บ้านแม่ร่องสอนกลายเป็นชุมชนใหญ่ จึงมีการจัดตั้งเป็นเมือง มีพญาสิงหนาทราชาเป็นเจ้าเมืองคนแรกตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมาใน พ.ศ. 2476 เลิกการปกครองที่เป็นมณฑลและตั้งเป็น "จังหวัดแม่ฮ่องสอน" บริหารราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาจนกระทั่งทุกวันนี้

แม่ฮ่องสอน ได้ชื่อว่า เมืองสามหมอก เนื่องจากเป็นเมืองในหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว จึงถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้นานาพันธุ์ จนถูกขนานนามว่า สวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมาย ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามสมบูรณ์ และโบราณสถาน วัดวาอารามที่สวยงามวิจิตรบรรจง มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้ได้สัมผัส มีถนน 4,088 โค้ง รอคอยผู้มาพิชิต และมีเส้นทางสายโรแมนติกชวนหลงใหลอีกมากมาย สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้จองตั๋วเครื่องบินไปแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางในการมาเที่ยวพักผ่อน และสัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

 

เช็คมาตรการสนามบินจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ที่นี่

สกุลเงินที่ใช้

ไทยบาท (Thai Baht หรือ THB)

ฤดูกาลของแม่ฮ่องสอน  

ลักษณะอากาศของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทย ทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไป ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทย  ส่งผลให้มีฝนตกทั่วไป

เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบเพียงเล็กน้อย และมีบางส่วนเป็นป่าทึบ แต่ไม่หนาแน่นนัก จึงทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.0 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศร้อนที่สุดอยู่ในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ 44.6องศาเซลเซียส   อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.0 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศหนาวที่สุดอยู่ในเดือนมกราคมและธันวาคม อุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้ 3.3 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ควรตรวจสอบสภาพอากาศอีกครั้งก่อนจองตั๋วเครื่องบินไปแม่ฮ่องสอน 

แม่ฮ่องสอนมี 3 ฤดู ดังนี้ 

 • ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยเฉพาะในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี 
 • ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ประเทศไทยอากาศจะเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุก ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม
 • ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศหนาวเย็นและแห้ง เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดคือเดือนมกราคม เป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวของแม่ฮ่องสอน เป็นช่วงที่ดีที่สุดในการจองตั๋วเครื่องบินไปแม่ฮ่องสอน เพื่อสัมผัสอากาศหนาวและไอหมอก 

 

สายการบินที่มาลงแม่ฮ่องสอน 

 • เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน มีบริการ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ จากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที ระยะทาง 676 กิโลเมตร
 • สายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังแม่ฮ่องสอน  จากสนามบินสุวรรณภูมิ  และสนามบินดอนเมือง คือ นกแอร์(Nok Air) 
 • สายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินเส้นทางเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที มี  ได้แก่ บางกอกแอร์เวย์(Bangkok Airways) และ การบินไทย(Thai Airways)

 

วิธีการเดินทางในแม่ฮ่องสอน

 • รถสองแถว ให้บริการในเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน-ปาย แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม แม่ฮ่องสอน-ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน-ห้วยขาน แม่ฮ่องสอน-รักไทย แม่ฮ่องสอน-บ้านห้วยผึ้ง แม่ฮ่องสอน-บ้านกลาง และ แม่ฮ่องสอน-ป่าลาน โดยใช้รถสองแถวสีเหลือง ท่ารถอยู่ที่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนหรือตลาดสายหยุด
 • รถแท็กซี่ บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินและตัวเมือง รวมทั้งสถานที่ต่างๆ คิดราคาตามมิเตอร์ หรือคิดเหมาจ่ายตามตกลง
 • รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางภายในตัวเมืองที่สะดวกรวดเร็ว อัตราค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทาง และการต่อรอง
 • รถเช่า ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนมีรถให้เช่า ทั้งรถยนต์ จักรยานยนต์ และรถจักรยาน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จากโรงแรมที่พัก

 

ที่เที่ยวสำคัญในแม่ฮ่องสอน

 1. 1. วัดพระธาตุดอยกองมู (Wat Prathat Doi Kong Mu)  ตั้งอยู่บนดอยกองมู ตำบลจองคำ  ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่สูงจากน้ำทะเล 1500 ฟุต เป็นพระธาตุเจดีย์แห่งแรกของแม่ฮ่องสอน เดิมชื่อวัดปลายดอย ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระธาตุดอยกองมู ตามชื่อของสถานที่ตั้งวัด (กองมู เป็นภาษาไทยใหญ่ หมายถึง เจดีย์) เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์  2 องค์ และวิหารพระศิลปะไทใหญ่ พระเจดีย์องค์ใหญ่บรรจุพระธาตุของพระสารีบุตร ซึ่งอัญเชิญมาจากเมืองมะละแหม่ง ประเทศพม่า พระธาตุเจดีย์องค์เล็กเป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะ ซึ่งอัญเชิญมาจากเมืองมัณฑเลย์ ประเทศพม่าเช่นกัน องค์เจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ มีฐานผังแปดเหลี่ยมซ้อนกัน 3 ชั้น ต่อขึ้นไปด้วยองค์ระฆังและปล้องไฉน ประดับด้วยฉัตรยอดแหลม ไม่มีชั้นบัลลังก์ ประดับลวดลายปูนปั้น บริเวณฐานด้านล่างมีซุ้มจรณัมแปดซุ้ม ตามทิศทั้งแปด ภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวันเกิด ส่วนวิหารวัดพระธาตุดอยกองมูซึ่งอยู่ติดกับพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ มีลักษณะเป็นวิหารโถง หลังคาซ้อนสามชั้น มุงด้วยด้วยแป้นเกล็ด และตกแต่งสังกะสีฉลุลวดลายตามแบบศิลปะไทใหญ่ ภายในประดิษฐาน พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะแบบพม่า เป็นพระประธาน   เชื่อกันว่าหากได้มาสักการะพระธาตุดอยกองมู จะช่วยให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และเสริมโชคชะตาราศีแก่ตนเองและครอบครัวให้มีชีวิตที่รุ่งเรืองในภายภาคหน้า นอกจากกราบขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแล้ว ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวเมืองแม่ฮ่องสอนและยังเป็นจุดที่ดูดวงอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดอีกด้วย
 2. 2. ปางอุ๋ง (Pang Oung) แหล่งท่องเที่ยวสุดโรแมนติก ฉายา “สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย” มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า โครงการพระราชดำริปางตอง 2 ตั้งอยู่ในหมู่บ้านรวมไทย ตำบลหมอกจำแป่  ในอดีตเป็นพื้นที่อันตราย เพราะอยู่ขอบชายแดนไทยกับพม่า มีการลักลอบปลูกพืชและค้ายาเสพติด มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ปางอุ๋งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์สร้างความมั่นคงแนวชายแดน พัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น รวมทั้งฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป  มีลักษณะพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นทิวสนเขียวชอุ่มปลูกเรียงรายทั่วบริเวณ  ใกล้กับที่ทำการของโครงการพระราชดำริฯ เป็นที่ตั้งสวนปางอุ๋ง ที่ปลูกพืชพรรณที่กลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศบนที่สูง ทดแทนไร่ฝิ่น เช่น อะโวคาโด พลับ สาลี่และบ๊วย และยังมีสวนดอกไม้ที่รวมพันธุ์ไม้เมืองหนาวอวดโฉมต้อนรับผู้มาเยือน เช่น กุหลาบ ไฮเดรนเยีย พวงแสด และมีการพยายามนำพืชและสัตว์ประจำถิ่นของพื้นที่ปางอุ๋งกลับมา เช่น เอื้องแซะ และกล้วยไม้ต่างๆ รวมถึงสัตว์อย่าง เขียดและแลน กิจกรรมห้ามพลาดคือ นั่งแพชมวิวทะเลสาบท่ามกลางสายหมอก ชมหงส์ขาวและหงส์ดำ ดาวเด่นแห่งปางอุ๋ง หงส์พระราชทานจากพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ว่ายผ่านไปมาอย่างใกล้ชิด ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ คือช่วงที่ดีที่สุดในการจองตั๋วเครื่องบินไปแม่ฮ่องสอน เพื่อสัมผัสธรรมชาติอันแสนงดงามของปางอุ๋ง  
 3.  3. บ้านห้วยห้อม   (Ban Huaihom) หมู่บ้านเล็กๆ ในอ้อมกอดขุนเขา  เป็นหมู่บ้านชนเผ่ากะเหรี่ยง หรือ ปกาเกอะญอ อยู่ในเขตรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย โดดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โด่งดังในเรื่องนาขั้นบันได ไร่กาแฟพันธุ์อาราบิการสชาติเข้มข้น ต้นพันธุ์กาแฟที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงนำมาให้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ได้มาตรฐาน GAP มีโรงคั่วและผลิตเมล็ดกาแฟสด พร้อมจำหน่ายแบบครบวงจร ส่งเข้าร้านกาแฟชั้นนำทั่วประเทศ อย่างเช่น ร้านกาแฟสตาร์บัคส์  งานหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อของบ้านห้วยห้อม คือผ้าทอขนแกะ เริ่มต้นจากแกะที่มิชชันนารีนำเข้ามาในหมู่บ้าน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานพันธุ์แกะให้ชาวบ้านห้วยห้อมเลี้ยงเพื่อตัดขนมาทำผ้าทอ และได้รวมกลุ่มเป็นกลุ่มทอผ้าขนแกะของหมู่บ้านขึ้น  ผ้าทอขนแกะด้วยมือที่นี่จัดเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่มีความนุ่มลวดลายสวยงามและประณีต   นับเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นชื่อของบ้านห้วยห้อม กิจกรรมห้ามพลาดเมื่อได้มาเยือนหมู่บ้านแห่งนี้ คือพักโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชีวิตเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอ สักการะพระธาตุธัมมิกราช  ชมวิวนาข้าวอย่างใกล้ชิด ชมแปลงกาแฟอาราบิก้า พร้อมชิมกาแฟสดรสเข้มข้น เที่ยวน้ำตกทีเลอเล  ชมการทอผ้าขนแกะของกลุ่มแม่บ้านห้วยห้อม และกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านดง เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์เรียนรู้ผ้าฝ้ายทอมือละว้า  และ ชมหัตถกรรมการตีเครื่องเงินบ้านละอูบ ช่วงที่ดีที่สุดในการจองตั๋วเครื่องบินไปแม่ฮ่องสอน เพื่อชมทุ่งนาบันไดอันเขียวขจี คือปลายฝนต้นหนาว ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน  
 4.  ปาย (Pai) สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตแสนจะโรแมนติกของแม่ฮ่องสอน   อำเภอเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขามีสายน้ำไหลอันเป็นชื่อของเมืองพาดผ่าน หล่อเลี้ยงผู้คนในชุมชนมายาวนาน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ณ หมู่บ้านสันติชล จำลองบรรยากาศวัฒนธรรมจีนยูนนาน มีร้านค้าของที่ระลึกที่ทำจากบ้านดิน และร้านขาหมูจีนยูนนานสูตรต้นตำรับ ที่มีชิงช้าไม้เป็นไฮไลท์ ให้นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปแม่ฮ่องสอนได้โล้เล่น สะพานบุญ หรือ สะพานไม้โขกู้โส่ สะพานไม้ไผ่แห่งศรัทธาแห่งหมู่บ้านแพมบก ตำบลทุ่งยาว  เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวคดเคี้ยวไปในทุ่งนาข้าวโดย มีวิวภูเขาเป็นฉากหลัง น้ำตกแพมบก น้ำตกขนาดกลางมี 8 ชั้นเล็กๆ ไหลจากหน้าผาผ่านช่องเขาสูงประมาณ 40 เมตร จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหลที่หมู่บ้านสันติชล เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปแม่ฮ่องสอนไม่พลาดไปแชะรูป โป่งน้ำร้อนไทรงามที่บ้านไทรงาม  ในเขตอนุรักษ์ป่าไทรงาม เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่รายล้อมด้วยต้นไม้เขียวขจี ส่วนที่โป่งน้ำร้อนท่าปาย มีอุณหภูมิน้ำที่ร้อนกว่า ร้อนจนต้มไข่แบบออนเซนได้เลยทีเดียว ดอยเมี่ยง จุดชมวิวและทะเลหมอก 360 องศา อากาศหนาวเย็นตลอดปี กองแลนหรือปายแคนยอน สถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตอ โดยเกิดจากการทรุดตัวของดินบนภูเขาสูง ที่ถูกกัดกร่อนจนกลายเป็นแคนยอนขนาดย่อม ทุ่งนาหน้าวัดทรายขาว จุดถ่ายรูปยอดนิยม ชมสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สะพานสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อันเป็นประตูสู่เมืองปาย ถนนคนเดินปาย ใกล้ที่ว่าการอำเภอปาย ตลาดนัดหัตถกรรมยามเย็นที่แน่นขนัดไปด้วยร้านค้าและแผงลอย มีทั้งของที่ระลึกแฮนด์เมด และอาหารพื้นเมืองชาวเหนือตลอดสองช้างทาง
 5. 5. ดอยพุ่ยโค (Doi Puy Co)  ดอยพุ่ยโค หรือดอยพุย ในภาษาท้องถิ่นของชาวกระเหรี่ยง  แหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ของแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ที่บ้านอุมดาเหนือ ตำบลแม่ตะควน ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมยประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นดอยที่ไม่สูงมากนัก ระดับความสูงที่ 1406 เมตร จากระดับน้ำทะเล ระยะทางเดินเท้าไม่ไกลประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงก็ถึงยอดดอย ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการจองตั๋วเครื่องบินไปแม่ฮ่องสอน เพื่อชมทุ่งหญ้าสีทองบนดอยพุ่ยโคคือ เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธุ์ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก และทะเลหมอกที่สวยงามอันดับต้นๆ ของเมืองไทย เจ้าของฉายาดินแดนแห่งทุ่งหญ้าสีทอง เหมาะสำหรับการกางเต็นท์นอนดูดาว บนยอดดอยโดดเด่นด้วยต้นเดียวดาย ที่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่ารายล้อมด้วยทิวเขา เป็นสัญลักษณ์ให้ผู้พิชิตยอดดอยได้มาถ่ายรูปด้วย รอบต้นเดียวดายมีสะพานไม้ให้เดินชมวิวได้รอบแบบ 360 องศา ด้วยเป็นแหล่องท่องเที่ยวน้องใหม่ จึงยังไม่มีความสะดวกสบายมากนัก บนยอดดอยไม่มีที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ นักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปแม่ฮ่องสอนต้องเตรียมเต็นท์  อาหาร และน้ำดื่ม และอุปกรณ์ต่างๆ มาเอง สามารถติดต่อลูกหาบ เพื่อช่วยขนอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งไปและกับในราคา 400 บาท ต่อ 1 คน  โดยสามารถติดต่อได้ที่หมู่บ้านอุมดาเหนือ ซึ่งเป็นหมู่บ้านทางผ่านมาดอยพุ่ยโค ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวที่จะได้พบกับทะเลหมอก คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 

  

อ่านบทความที่เที่ยวแม่ฮ่องสอน ได้ที่นี่

Road Trip ปาย - แม่ฮ่องสอน - ปางอุ๋ง ทั้งเขาทั้งหมอก บอกเลยว่าชิลล์สุด!

เทศกาลที่สำคัญแม่ฮ่องสอน

 1. 1. ประเพณีปอยส่างลอง (Poi Sang Long Tradition) ประเพณีปอยส่างลองหรืองานบวชลูกแก้ว ประเพณีสำคัญของชาวไทใหญ่ที่ได้ยึดถือปฏิบัติและสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน จนกลายเป็นหนึ่งในประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความยิ่งใหญ่และงดงามเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่จองตั๋วเครื่องบินไปแม่ฮ่องสอน เป็นการบรรพชาสามเณรหมู่ในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปี “ส่างลอง” หรือเด็กที่จะบรรพชาจะถูกโกนผม แต่ไม่โกนคิ้ว แล้วแต่งกายอย่างสวยงามด้วยเครื่องประดับอันมีค่า เช่น สวมสายสร้อย กำไล แหวน และใช้ผ้าโพกศีรษะแบบพม่า สวมถุงเท้ายาว นุ่งโสร่ง ทาแป้งขาว เขียนคิ้วทาปาก ส่างลองจะถือว่าเป็นเจ้าชาย ไม่สามารถสัมผัสกับพื้นโดยตรงจนกว่าจะบรรพชาเป็นสามเณร  หากนั่งหรือยืนจะต้องมีเบาะหรือผ้ารอง จะไปไหนจะต้องมี “ตะแป” หรือพี่เลี้ยงให้ส่างลองขี่คอ แล้วแห่ไปตามถนนสายต่างๆ มีกลดทองหรือ “ทึคำ” แบบพม่ากั้นกันแดด  ในขบวนแห่ก็จะมีเสียงดนตรีบรรเลงให้จังหวะเป็นที่สนุกสนาน จากนั้นทำพิธีทางศาสนาเพื่อบรรพชาลูกแล้วเป็นสามเณร แล้วเปลี่ยนเครื่องแต่งกายส่างลองไปเป็นผ้ากาสาวพัตร์ จากนั้นก็ทำการถวายภัตตาหารเพลถือเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีบวชลูกแก้ว  
 2. 2. เทศกาลดอกบัวตอง (Bua Tong Blossom Festival) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปี ดอกบัวตอง ดอกไม้ป่าสีเหลืองบนดอยทางภาคเหนือพร้อมใจกันออกดอกเบ่งบานเหลืองอร่ามสดใสไปทั่วเนินเขา ในแม่ฮ่องสอนจะมีมากที่บริเวณบ้านแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง และดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม ซึ่งเป็นจุดชมทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่มากกว่า 500 ไร่ บนความสูงกว่า 1,600 เมตร งานเทศกาลบัวตองบานจัดขึ้นเพื่อเป็นการชมความงามของธรรมชาติ และชมวัฒนธรรมประเพณีของชาวไต และชาวไทยภูเขา โดยจะจัดที่บริเวณอำเภอขุนยวม ตลอดเดือนพฤศจิกายน ภายในงานมีการละเล่นและมหรสพทั้งของพื้นเมืองและร่วมสมัย มีการประกวดธิดาบัวตอง การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา การแสดงสินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน การจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรบริเวณทุ่งดอกบัวตอง การแข่งขันกีฬาชาวดอย ตลอดจนนิทรรศการต่างๆ และการนำเที่ยวชมดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอ จองตั๋วเครื่องบินไปแม่ฮ่องสอนเพื่อร่วมได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
 3. 3. เทศกาลชิมกาแฟสดห้วยห้อม (Tea Tasting Festival) จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ในช่วงต้นเดือนธันวาคม ที่บริเวณลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย ในงานมีกิจกรรมเดินชมสวนกาแฟ การประกวดธิดากาแฟ การแสดงดนตรีชนเผ่า มีซุ้มชิมกาแฟสดหลากหลายแบบ  จากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจากหลายหมู่บ้าน เช่นกาแฟห้วยห้อม กาแฟใต้ร่มเงาจากบ้านห้วยห้อม กาแฟโกลฮาคี จากกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟบ้านห้วยห้า กาแฟภูดง จากกลุ่มผู้ปลูกกาแฟบ้านดงกาแฟ กาแฟโมซัมเบียงคอฟฟี่ จากกลุ่มผู้ปลูกกาแฟบ้านละอู กาแฟนามูระจากบ้านดูลาเปอร์ นอกจากนี้ยังมีซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการหลวงแม่ลาน้อย สินค้าโอท็อปที่ผลิตในพื้นที่ตำบลห้วยห้อม เช่นเครื่องเงินบ้านละอูบ ผ้าทอละว้าผ้าทอกะเหรี่ยง ผ้าทอขนแกะและสบู่กาแฟ นักท่องเที่ยวสามารถจองตั๋วเครื่องบินไปแม่ฮ่องสอน เพื่อชิมกาแฟฟรีตลอด 3 วัน ได้ในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี   

พันธมิตรสายการบิน

Thai Smilethai-lionlion-airMalindo AirEmiratesHongkong AirlinesJapan AirlinesAir ChinaAsiana AirlinesTurkish Airlines
Swiss International Air Lines
Austrian Airlines
Bangkok AirwaysMalaysia AirlinesKorean Air
China Eastern Airlines
Nok AirScootSingapore AirlinesVietnam AirlinesThai AirwaysEtihad AirwaysRoyal Brunei AirlinesOman Air
Air Astana
United AirlinesAll Nippon AirwaysFinnairLufthansaChina Southern Airlines
XiamenAir
Cathay Pacific
Spring Airlines
EVA Air
Lanmei Airlines
jetstar
Jeju Air
Qatar AirwaysChina AirlinesPhilippine AirlinesEthiopian Airlines
SriLankan Airlines
HK Express
Garuda Indonesia
Air Canada
Juneyao Air
Starlux Airlines
American Airlines
Sichuan Ailines
Gulf Air
KLM
Air France
Delta AirlinesVietjet AirVistaraQantas Airways

ผู้ให้บริการชำระเงิน

KrungsriSCBKTBBangkokbankKbankKTCvisaMastercardJCBfamilymartTesco LotusBigC
Pay@postTruemoneyM pay7eleven
กิจกรรมยอดนิยมใน Mae Hong Son
ดูกิจกรรม Xperience ทั้งหมดใน Mae Hong Son
แอปเดียว เที่ยวสบาย!
ดาวน์โหลดแอป Traveloka ได้ฟรีเลยตอนนี้!
Traveloka Android AppTraveloka iOS App
twitterfacebookinstagramyoutube
Copyright © 2023 Traveloka